top of page

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1] Η εταιρεία με την επωνυμία “EMINENTIA TRADING LTD” που εδρεύει στη Λευκωσία, Προδρόμου 53, Διαμ. 1, 1090 (στη συνέχεια ο «Διοργανωτής») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (Internet) διαγωνισμό που αφορά το σύστημα καθαρισμού Kobold και 

δώρο τη νέα ασύρματη σκούπα Kobold VB100 μαζί με το μοτέρ EBB100 αξίας €950!

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (οι “Συμμετέχοντες” και έκαστος “ο Συμμετέχων”). Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι (μόνιμοι υπάλληλοι και σύμβουλοι/συνεργάτες) της EMINENTIA TRADING LTD (Διοργανωτής) και της εκάστοτε διαφημιστικής εταιρείας που συμμετέχει στη διοργάνωση του διαγωνισμού (Διαφημιστική), καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

3] Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, ο Διοργανωτής δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή του Δώρου.

4] Στην κλήρωση, θα συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ακολουθήσει τις πιο κάτω οδηγίες της ακόλουθης  Facebook δημοσίευσης, στη σελίδα Kobold Cyprus:

Μεγάλος Διαγωνισμός Kobold 

To Kobold δίνει την ευκαιρία σε ένα τυχερό νικητή να κερδίσει τη νέα ασύρματη σκούπα Kobold VB100 μαζί με το μοτέρ EBB100 αξίας €950!

Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση:

Κάντε Like στη σελίδα μας

Απαντήστε με σχόλιο ποιες επιφάνειες μπορείτε να καθαρίσετε με το μοτέρ ΕΒΒ100?

Α. Χαλιά

Β. Πατώματα & Ταπετσαρίες

Γ. Σκληρά πατώματα & Χαλιά

Tip: Μπορείτε να βρείτε εδώ τις πληροφορίες για το σύστημα καθαρισμού Kobold https://www.koboldcy.com

Όροι και προϋποθέσεις: 

Ο διαγωνισμός θα λήξει στις 28/10/2021.

#Koboldvb100 #KoboldCyprus #katharospiti

 

Από το διαγωνισμό θα αναδειχθεί με κλήρωση ένας (1) νικητής με έπαθλο τη νέα ασύρματη σκούπα Kobold VB100 μαζί με το μοτέρ EBB100 αξίας €950.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του νικητή θα είναι να έχει απαντήσει σωστά στην ερώτηση της Facebook δημοσίευσης του διαγωνισμού. Στην κλήρωση θα παίρνουν μέρος, μόνο όσοι απαντούν σωστά στην ερώτηση: 

Απαντήστε με σχόλιο ποιες επιφάνειες μπορείτε να καθαρίσετε με το μοτέρ ΕΒΒ100?

Α. Χαλιά

Β. Πατώματα & Ταπετσαρίες

Γ. Σκληρά πατώματα & Χαλιά

5] Με τη συμμετοχή του στον εκάστοτε Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι η οποιαδήποτε ανάρτηση που θα κάνει στο Facebook δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά, συγγενικά, δισκογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα φορέων συλλογικής διαχείρισης) και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οποιουδήποτε τρίτου, δεν προβάλουν εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών και ότι είναι απαλλαγμένα από νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ανάρτησης κάποιας ατάκας/συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις/την απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας και αναλαμβάνουν να καλύψουν τον Διοργανωτή η/και την Διαφημιστική έναντι οιασδήποτε τέτοιας ευθύνης ή αξίωσης ή ζημίας οποιουδήποτε είδους και ποσού. 

6] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, o Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους του Διαγωνισμού στη Facebook σελίδα του KOBOLD CYPRUS ή/και στο σύνδεσμο->  #koboldcy #koboldcompetition Όροι και προϋποθέσεις και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι του Διοργανωτή ή/και του Διαφημιστή. 

7] Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 28/10/2021 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 28/01/2021, ώρα 23:59.  O νικητής θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29/10/2021 στα γραφεία του Διοργανωτή και επιπλέον θα κληρωθούν τρεις επιλαχόντες. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

8] Η επικοινωνία με το νικητή, θα γίνει μέσω των Social Media ή και μέσω του αριθμού τηλεφώνου που θα του ζητηθεί, μετά την ανάδειξή του. Ο νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών. Κατά την επικοινωνία, θα ζητηθούν από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας αλλά και για την παράδοση του Δώρου. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή θα διαγραφούν όταν θα είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι δεν θα χρειάζονται πλέον για τους ως άνω σκοπούς για τους οποίους θα έχουν συλλεγεί (εκτός όπου τέτοια περαιτέρω κατοχή επιτρέπεται ή είναι απαραίτητη από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο). Σε σχέση µε τέτοια δεδομένα, οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία που τους αφορούν. Έκαστος συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει για τους ως άνω σκοπούς στο email kobold@eminentia.com.cy 
Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική μέσα σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και ανάδειξής του ή αν ευρεθεί δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ. 

9] Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στο Διοργανωτή να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι κανείς συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν θεωρείται ούτε νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον ειδοποιηθεί από τον Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική και παραλάβει το Δώρο του. 

10] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 
(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, 
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους, 
(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία, 
(ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της αναφερόμενης στο άρθρο 8 ανωτέρω δήλωσης συναίνεσης. 

11] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής. 

12] Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή. 

13] O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών. 

14] Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παράδοση του Δώρου και κατά το βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από τον Διοργανωτή ή/και την Διαφημιστική για οποιαδήποτε ζημία σε Συμμετέχοντα εξαιτίας του Δώρου. 

15] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

16] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα στην ανακοίνωση των ονομάτων και τη δημοσίευση των φωτογραφιών των νικητών στη Facebook σελίδα του Kobold Cyprus, https://www.facebook.com/koboldcy/, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Ο νικητής αποδέχεται με τη συμμετοχή του τους όρους του Διαγωνισμού και συγκατατίθεται για τη χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από τις ανωτέρω εταιρείες, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα 

17] Οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στη Facebook σελίδα του Kobold Cyprus ή/και στο σύνδεσμο -> 

 #koboldcy#koboldcompetition Όροι και προϋποθέσεις.

18] O Διοργανωτής ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή / και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη Facebook σελίδα KOBOLD CYPRUS της εταιρείας EMINENTIA TRADING LTD. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και αναγνωρίζουν ότι δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

19] Το δώρο του Διαγωνισμού που θα προκύψει από την κλήρωση είναι η νέα ασύρματη σκούπα Kobold VB100 μαζί με το μοτέρ EBB100 αξίας €950

20] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» 


Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των αναλυτικών όρων της προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 


Ο/Η Συμμετέχων/ουσα δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/ και μελλοντική κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή/και των αντιπροσώπων, στελεχών, υπαλλήλων ή/και βοηθών εκπληρώσεώς τους αναφορικά με τη διενέργεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας/ διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό. 


Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά παρέχει με την συμμετοχή του/της τη συγκατάθεσή του/της και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του Internet ώστε η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Ο/Η Συμμετέχων/ουσα ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι λόγω της δημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων στο Internet, αυτά τα στοιχεία μπορεί να υποστούν επεξεργασία από κάθε χρήστη στο Internet χωρίς οι συμμετέχοντες να το γνωρίζουν ή να μπορούν να το ελέγξουν. 


Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή συναίνεση του/της συμμετέχοντος/ουσας στην καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας ως αναφέρεται στους αναλυτικούς όρους της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού. 

21] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια.

bottom of page